Bravo 17 (Ryzen)

CB - $50

Price - $1149

GF75 Thin-10SCSR (i7-10GEN)

CB - $100

Price - $1250

GF63 Thin-9SCXR (i5-10GEN)

CB - $150

Price - $949

GF63 Thin-10SCXR (i7-10GEN)

CB - $100

Price - $1099

GF63 Thin-10SCSR (i7-10GEN)

CB - $50

Price - $1150

GL65 Leopard-10SDR (i7-10GEN)

 

Price - $1400

GP65 Leopard-10SDK (i7-10GEN)

CB - $150

Price - $1500